Vilka forum ger dig utrymme för eftertanke?

Intervju vs. coaching

Igår hade jag glädjen att bli intervjuad av 2 universitetsstudenter om temat livscoaching. De gör en forskningsstudie och undersöker faktorer i samhället som påverkar livscoachings framväxt. För mig kändes det givande att få sätta ord på och utifrån intervjuarnas frågor reflektera över detta. Det är så nyttigt att på detta sätt ta vara på tillfället att reflektera, utvärdera mitt arbete, mig & mina tankar om mitt arbete. På flera sätt påminner intervjusituationen om coachingsituation men på andra sätt skiljer de sig totalt.

Exempel på gemensamma nämnare för intervju & coaching situation är det aktiva lyssnandet & lyhördheten efter att hitta guldkornen i det som kommuniceras. Även att resurser/kunskaper lockas fram ur en person. Frågor är en gemensamt viktig faktor i båda situationerna.

Det jag tänkte på igår som skiljer är agendan. I detta fall följde vi intervjuarens agenda/ ämne, i coaching följer vi agendan/ behovet för den personen som blir coachad. Coachen håller i processen men processen formas utifrån klientens behov, mål eller agenda.

Även samtalsprosessen skiljer sig. I intervjun igår var var upplägget: fråga- svar, fråga – svar, för att täcka målet och syftet för intervjun. Min intervju som en av ca 10, kommer sättas in i ett större sammanhang, leda till analys och en efterprocess för att sedan komma andra till glädje. I coaching är frågor en av alla nycklar som kan ”låsa upp” skattkistan av potential som döljer sig i personen. Coachen använder även exempelvis återkoppling, observation, nya perspektiv osv. som andra nycklar i processen. Utan att kategoisera, utan värdering plockar coachen tillsammans med klienten ut diamant efter diamant, guldkorn efter guldkorn som sätts i sitt rätta sammanhang så det bli till största glädje för klienten, som i sin tur kommer ge positiva spiraler för människor i klientens omgivning.

Oj, mycket metaforer blev det, här är ett par handfasta coachfrågor 🙂

  • Vilka forum ger dig utrymme för eftertanke?
  • Hur kan du utvärdera dig, dina tankar, din situation?

Leave a Reply